top of page

PRIVACY STATEMENT vanaf 14/08/2017

Het Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die uitgevoerd worden door GALLERY VAN KAN   met geregistreerde zetel  Kapelstraat 67, 2520 Broechem,  België onder het KBO nummer  BE0677.895.584 (hierna ‘GALLERY VAN KAN ’, ‘wij’ of ‘ons’).

GALLERY VAN KAN   fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en in deze hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor elke verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens die zij bekomt via verschillende kanalen zoals via de website https://www.galleryvankan.com of via onze medewerkers, of via derde partijen die u heeft toegelaten om uw persoonsgegevens te bewaren, verwerken en verdelen.

Het Privacybeleid beschrijft welke verschillende elementen van uw persoonsgegevens zullen worden verzameld, voor welke doelen deze worden verzameld, elke uitwisseling van deze gegevens met derde partijen, uw rechten als betrokkene en de genomen maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

1.     PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

GALLERY VAN KAN   verzamelt persoonsgegevens via verschillende kanalen.

Wanneer u de Website bezoekt, zal GALLERY VAN KAN   de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Cookies: dit betreft gegevens over het tijdstip waarop u de Website bezoekt, uw persoonlijke instellingen en uw browser gedrag.

Wij verzamelen deze informatie via een automatisch werkend systeem wanneer u de Website bezoekt. Via een Cookie advertentie wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies. Cookies zijn noodzakelijk om de navigatie en uw webbrowser ervaring te verbeteren, voor meer informatie raadpleeg ons Cookiebeleid.

 • Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, functie, email adres, of uw telefoonnummer. Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u beslist om identificatiegegevens te verstrekken via één van de kanalen die gebruikt wordt door GALLERY VAN KAN   om persoonsgegevens te verzamelen.

Gegevens kunnen door u op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij rekenen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij zullen uw gegevens gebruiken voor marketing doeleinden, nadat u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. U kunt steeds uw gegeven toestemming intrekken. (zie Sectie 4.3.).

 

GALLERY VAN KAN ! beroept zich tevens op het gerechtvaardig belang van direct marketing voor de uitbouw als startend bedrijf. Telemarketing, reclamepost en digitale directmarketing zijn mogelijke vormen.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u gebruik maakt van onze contactvoorzieningen, uw gegevens kunnen worden opgenomen en bewaard voor een periode van maximum 24 maand. Deze periode laat ons ons toe om de effectiviteit en de prestaties van onze contactvoorzieningen te evalueren, alsook om elke poging van onrechtmatig gebruik van onze contactvoorzieningen aan te pakken.

Als ons u contacteert of samenwerkt met ons, gelieve rekening mee te houden dat bezoekrapporten zullen ingevuld worden in een Customer Relation Management (CRM) door onze vertegenwoordiger(s).  Deze rapporten zullen uw identificatiegegevens bevatten (zoals uw naam, uw specialiteit, uw functie, uw adres) en ook de contactdatum, en informaties die betrekking hebben tot de diensten en producten die werden voorgesteld. Persoonsgegevens zullen in funktie van een goede relatie ook worden genoteerd zoals verjaardag of naam van kind(eren) en echtgeno(o)t(e).

2.     HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u werden verstrekt:

 • Om u te informeren over eender welke ontwikkeling die in verband staat met onze producten en diensten;

 • Om te reageren op uw verzoek tot inlichtingen;

 • Om het werk van onze medewerkers te organiseren (meer bepaald alles wat rond communicatie moet gebeuren)

 • Voor marketing doeleinden (alleen wanneer u daartoe toestemming heeft verleend door uw keuze aan te vinken);

 • Om onze Website te evalueren en te verbeteren;

 • Om toepasselijke juridische vereisten en industriële normen na te leven;

 • Om onderzoek, analyses en controles uit te voeren zodat wij onze diensten kunnen behouden, beschermen en verbeteren.

Houd er rekening mee dat wij uw gegevens gedurende 2 jaar verwerken, te rekenen vanaf de datum dat deze gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Indien wij uw gegevens verwerken voor andere doeleinden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld via een bijzondere aankondiging.

3.     PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ DELEN

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in dit Privacybeleid of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij mogen persoonsgegevens delen met verbonden entiteiten of met derde partijen die, voor onze rekening aan gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in dit Privacybeleid. Wij vereisen van deze gegevensverwerkers dat zij de privacy en de veiligheid waarborgen van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: 

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, 

 • wanneer rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsambtenaren ons daartoe verplichten, 

 • wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige financiële schade te voorkomen, 

 • of  in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

 

4.     DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN.

 

4.1.            RECHT OP TOEGANG EN VERBETERING

 

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan onder andere door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander identiteitsbewijs) naar info@galleryvankan.com of door een brief te verzenden naar GALLERY VAN KAN  , Kapelstraat 67, 2520 Broechem, België.

Gelieve er rekening mee te houden dat cookies kunnen worden beheerd via uw web browser. Voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen, raadpleeg ons Cookiebeleid.

 

4.2.            RECHT OM GEGEVENS TE WISSEN

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen  uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander bewijs van identiteit) naar info@galleryvankan.com of door een brief te verzenden ter attentie van:  GALLERY VAN KAN  , Kapelstraat 67, 2520 Broechem, België. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal GALLERY VAN KAN   geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal zij deze persoonsgegevens niet meer bewaren voor bewijs gerelateerde doeleinden gedurende de voorziene periode van maximum twee jaar.

 

4.3.            RECHT OP VERZET

Wanneer u de Website bezoekt zult u worden verzocht om in te stemmen met bepaalde vormen van gegevensverwerking. U heeft het recht om uw instemming op gelijk welk moment terug in te trekken.

Wanneer u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor directe marketing doeleinden, kunt u altijd uw instemming hiervoor terug intrekken. Gelieve ons uw bezwaren te verzenden, met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of enig ander identiteitsbewijs) naar info@galleryvankan.com of door een brief te zenden naar GALLERY VAN KAN , Kapelstraat 67, 2520 Broechem, België.

Het intrekken van uw instemming zal er niet toe bijdragen dat de eerdere verwerking van gegevens ongeldig wordt. Daarnaast kan een intrekking van uw toestemming ook een impact hebben op het vlotte verdere gebruik van de Website. GALLERY VAN KAN kan haar diensten niet optimaal leveren zonder de noodzakelijke elementen van uw persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: www.privacycommission.be).

5.     HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

GALLERY VAN KAN stelt doeltreffende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard. Wanneer u online bepaalde persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij de Secure Socket Layer (SSL) technologie die voldoet aan de industriële norm voor encryptie op het internet. Deze technologie beschermt de door u verstrekte persoonsgegevens doordat zij alle gegevens die van uw computer worden verstuurd naar onze server, ontoegankelijk maakt. Wij gebruiken ook digitale certificaten om u ervan te verzekeren dat u verbonden bent met beveiligde kanalen.

Houd er rekening mee dat gebruiks-logs voor een periode van vijf jaar mogen worden bewaard vanaf de laatste keer dat u zich heeft ingelogd op de Website.

6. VERWERKINGSDOELEINDEN

GALLERY VAN KAN ! verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

7.     GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Het Privacybeleid kan op geregelde tijdstippen worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen in onze privacyaanpak. Wij zullen een duidelijke aankondiging plaatsen op onze Website om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en bovenaan deze aankondiging zal kenbaar worden gemaakt op welke datum het Privacybeleid het laatst werd gewijzigd.

 

 

 

9.     CONTACT OPNEMEN

Indien u verdere vragen of heeft  over dit Privacybeleid, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

 

GALLERY VAN KAN

Ludwig Van Kan

Kapelstraat 67

2520 Broechem

Tel : + 0468/20.95.58

info@galleryvankan.com

bottom of page